Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα ΕΚΔΔΑ Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Τρίτη, 29 Μαΐου 2018 -
  Η συλλογή, η διαχείριση και η επεξεργασία των απλών και ευαίσθητων δεδομένων που καλείστε να γνωστοποιήσετε, διέπονται από τις διατάξεις:
  · της Οδηγίας  95/46/ΕΚ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών»
  · το Νόμο 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
  · το Νόμο 4403/2016, άρθρο 14, παρ. 10
  και υπόκεινται στους  περιορισμούς που αυτές ορίζουν.
  Η συλλογή και η επεξεργασία των στοιχεί
 Συνδεδεμένοι χρήστες: 3
Available on the App Store
Available on the Play Store